Què creiem/Qué creemos

CONFESSIÓ DE FE         (Abajo en castellano)

 A. LES ESCRIPTURES

Creiem que la Santa Bíblia va ser escrita per homes divinament inspirats;1 que té a Déu per autor, per objecte, la salvació, i per contingut, la veritat sense barreja d’error;2 que revela els principis conforme als quals Déu ens jutjarà;3 i que constitueix la norma suprema sobre les conductes, creences i opinions dels homes.4

B. EL DÉU VERITABLE

Creiem que, d’acord amb les Sagrades Escriptures, hi ha un únic Déu, viu i veritable, creador del cel i de la terra i de tot el que en ells hi ha, amb existència pròpia, o sigui, no creat.5 Déu, segons la seva pròpia naturalesa, és etern, omniscient, omnipresent i omnipotent.6 Déu és amor, és just i és sant, un sol Déu en tres persones distintes: el Pare, el Fill i l’Esperit Sant,7 coeterns i iguals en perfecció divina, però amb diferents comeses en la redempció de la humanitat, i perfectament units en un sol ésser.8

 Déu el Pare

Déu, com a Pare, regna amb cura providencial en el seu univers, en les seves criatures i en la història humana, segons els propòsits de la seva gràcia. Déu és veritablement Pare de tots aquells qui arriben a ser els seus fills per mitjà de la fe en Crist Jesús.9

 Déu el Fill

Crist és el Fill etern de Déu.10 En la seva encarnació com Jesús de Natzarè va ser concebut de l’Esperit Sant i nascut de la verge Maria.11 Jesús va revelar i va complir plenament la voluntat del Pare.12 Es va fer completament home, ans mai va cometre pecat.13 Va honrar la llei divina amb la seva obediència personal,14 i amb la seva mort en la creu va proveir la redempció de l’home.15 Va ser aixecat de entre els morts amb un cos glorificat16 i va aparèixer als seus deixebles com la persona que estava amb ells abans de ser crucificat.17 Va ascendir als cels18 i ara està exaltat a la dreta de Déu el Pare,19 sent l’únic Mediador entre Déu i els homes,20 ja que té naturalesa divina i humana.21 Jesucrist tornarà amb poder i glòria per a jutjar al món i per a finalitzar la seva missió redemptora;22 mentrestant viu en tots els creients com Senyor i Salvador.23

 Déu l’Esperit Sant

L’Esperit Sant és l’Esperit de Déu.24 Ell va inspirar a uns sants homes de l’antiguitat perquè escrivissin les Escriptures.25 Ell capacita als homes perquè entenguin la veritat, convenç de pecat, de justícia i de judici. Crida als homes perquè acudeixin al Salvador, efectua la regeneració i exalta al Crist.26 L’Esperit Sant conforta als creients i els atorga els dons espirituals amb els quals l’església és edificada. Preserva al creient fins al dia de la redempció. La seva presència en el cristià garanteix que Déu conduirà al creient cap a la maduresa espiritual. Il·lumina i dóna poder al creient i a l’Església en l’adoració, la evangelització i el servei.27

 C. EL PECAT DE L’HOME

Creiem que, segons les Escriptures, l’home va ser creat a imatge i semblança de Déu a qui ha d’obeir.28 Però els nostres primers pares (Adam i Eva) van pecar desobeint a Déu, quedant sotmesos o exposats al judici diví.29 El pecat produeix la separació entre Déu i l’home i arrossega a aquest cap a la condemnació,30 sense que pugui arribar a la salvació pels seus propis mèrits, ni per les seves pròpies obres.31

 D. LA SALVACIÓ

Creiem que, segons les Escriptures, la salvació significa passar de mort avida;32 és a dir, passar d’estar espiritualment mort i condemnat a causa del pecat,33 a tenir vida: Una nova vida eterna amb CRIST, primer aquí en la terra i, després de la mort física, en els llocs celestials.34 La salvació suposa la reconciliació amb Déu,35 i s’obté mitjançant el penediment sincer i la fe (genuïna o autèntica) en el Senyor Jesucrist i en la seva obra redemptora i intercessora.36 En el seu sentit més ampli, la salvació comprèn la justificació, la regeneració, la santificació i la glorificació.37

 Justificació

Creiem que la justificació és un acte de Déu i un estat del cristià. En l’instant que el pecador penedit accepta per la fe la gràcia divina, que ens és oferta en l’expiació vicaria de Jesucrist en la creu, passa a estar justificat, és a dir, és declarat just davant de Déu i alliberat de la seva ira i de la condemnació eterna, que per la seva injustícia mereixia, rebent en el seu lloc els beneficis de la salvació obtinguda per Jesucrist.38

 Regeneració

La regeneració és el nou naixement en Crist Jesús que es produeix per obra de l’Esperit Sant,39 i constitueix el començament d’una vida nova caracteritzada per l’obediència a l’Evangeli i els fruits del penediment i la fe.40

 Santificació

La santificació és un procés que comença amb la regeneració i conclou en la glorificació.41 Mitjançant la santificació, els creients van sent perfeccionats per l’Esperit Sant seguint el model de Crist,42 i són capacitats per a fer la voluntat de Déu, conforme als propòsits divins.43

 Glorificació

La glorificació és la culminació de la salvació i la participació de la glòria eterna de Crist: un estat joiós, final i permanent dels redimits.44

E.- LA PERSEVERANÇA DELS SANTS O VERITABLES CREIENTS

Creiem que, segons les Escriptures, els redimits en Crist, o sigui els nascuts de l’Esperit, no apostataran de la fe, sinó que perseveraran fins a la fi.45 Això distingeix als veritables creients d’aquells que superficialment fan professió de fe;46 doncs els cristians autèntics són guardats per Déu i gens ni ningú els podrà separar de l’amor de Déu en Crist Jesús.47

 F.- UNA ESGLÉSIA CRISTIANA EVANGÈLICA

Creiem que, segons les Escriptures, l’Església va ser fundada per Jesucrist,48 que és el cap de l’Església.49 Que cada església local està formada pels qui públicament han confessat a Jesucrist com el seu Salvador i Senyor, donant testimoniatge de la seva fe en Ell i manifestant el seu compromís amb la pròpia església per mitjà del baptisme.50

Que les esglésies locals són cuidades i dirigides pel CRIST (cap de l’Església) a través dels seus membres, sent aquests capacitats, segons els dons espirituals, com pastors, mestres, diaques, etc., per a l’edificació del Cos de Crist.51

Que l’administració de cada església és responsabilitat de tots i cadascun dels seus membres.52

Que les finalitats de l’Església són l’adoració a Déu,53 la proclamació de l’Evangeli,54 l’ensenyament de les Escriptures,55 la comunió dels seus membres,56 i el servei als altres.57

I que els mitjans amb que conten les esglésies per al compliment de les seves finalitats són tant materials com espirituals: els materials58 vénen majorment de les ofrenes dels membres (delmes i ofrenes); i els espirituals estan constituïts per la gràcia de Déu, la presència de Crist i els dons de l’Esperit Sant.59

 G.- EL BAPTISME CRISTIÀ I EL SOPAR DEL SENYOR

Creiem que, segons les Escriptures, les dues úniques ordenances donades per Crist a l’Església són el baptisme i el sopar del Senyor:

1 El Baptisme. Creiem que, segons les Escriptures, el Baptisme en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant només s’ha d’administrar a qui ja professi fe personal i genuïna en JESUCRIST, i es practica per immersió en aigua per a simbolitzar la mort a la vella naturalesa o vella vida i la regeneració interior cap a una nova vida en comunió amb el Crist i amb l’Església. El Baptisme és un requisit per a participar del sopar del Senyor i dels drets i obligacions com a membre de l’Església.60

2 El Sopar del Senyor. Creiem tanmateix que, segons les Escriptures, la institució del Sopar del Senyor és l’altra ordenança que han de practicar els membres de l’església, després d’un detingut examen de consciència i penediment si s’escau, prenent pa i vi després de donar gràcies a Déu. El pa i el vi no imparteixen gràcia, sinó que simbolitzen o representen el cos i la sang del CRIST, lliurat i vessada respectivament per a la remissió dels pecats de tota la humanitat. La celebració del Sant Sopar constitueix un testimoniatge de fe, i un acte de proclamació de la mort redemptora i de la resurrecció gloriosa del SENYOR fins a la seva segona vinguda.61

 H.- EL DIA DEL SENYOR

Creiem que, segons les Escriptures, cada primer dia de la setmana devem congregar-nos per a donar culte a Déu, proclamant i celebrant la resurrecció del Crist.62

 I. EL JUDICI I DESTINACIÓ ETERNS

Creiem que, segons les Escriptures, Crist regressarà a la terra d’una manera imprevista, personal i visible en glòria63 i que, seguidament, hi haurà un judici final.64 I el SENYOR posarà a uns a la seva dreta, perquè gaudeixin en el cel de la glòria celestial, i a uns altres, a la seva esquerra per a condemnació eterna en l’infern.65

1 2Ti. 3,16; 2Pe. 1,21

2 2Ti, 3,15; Salm 119, 160; Jn. 17,17

3 Jn. 12,47-48; Ro. 2,16

4 Dt. 11,26-28

5 1Ti. 2,5; Mr. 12,29-32; Gn. 1,1; Fts. 17,24; 1Te. 1,9.

6 Salm 48, 14; Gà. 6,7; Jm. 1,5.

7 1Jn. 4,8; Jer. 12,1; 1Jn. 1,9; Ap. 16,5; 4,8.

8 Jn. 15,26; 1Co. 12,4-6; Mt. 28,19.

9 Mt. 6,9-13; 7,11; 23,9; Jn. 1,11; 1Co. 8,6.

10 Mt. 16,16-17; 17,5; Jn. 1,1-18; 10,30; 11,25-27.

11 Mt. 1,18-23; Llc. 1,35; 2,1-7.

12 Jn. 14,7-11; 10,25; 17,3-4.

13 Jn. 1,14; Fil. 2,5-8; He. 4,14-15.

14 Mt. 5,17-18.

15 Ro. 5,6-8; 1Co. 15,4; Isa. 53,3-5; 1Tes. 5,9-10.

16 1Co. 15,4; Mt. 28,1-10; Fts. 2,32.

17 1Co. 15,3-8; Jn. 20,11-18.

18 Mr. 16,19-20; Llc. 24,50-51; Fts. 1,9.

19 Fts. 2,22-36; Fl. 2,9-11; Hb. 12,2.

20 1Ti. 2,5; Hb. 8,6.

21 Col. 2,9; Hb. 4,14-15.

22 Mt. 25,31-32; Fts. 1,10-11; 2Ti. 4,1.

23 Jn. 14,23; Gal. 2,20; Ap. 3,20.

24 Gn. 1,2; Jut. 14,6; Jn. 15,26.

25 2Pe. 1,21.

26 Jn. 16,8-13.

27 1Co. 17,7-11; Ef. 1,13-14; Tit. 3,5-7.

28 Gn. 1,27; 2,16-17; 5,1; Jm. 3,9; 1Sam. 15,22.

29 Gn. 3; Hb. 9,27; Ro. 2,16.

30 Ro. 5,12-19; Slam 51,15; Ro. 3,10; 1Jn 1,8; Jer. 5,25; Ro. 6,23; Hb. 2,2; Ez. 18,20.

31 Ef. 2,8-9; Ro. 3,23-24.

32 Jn. 5,24; Ef. 2,4-5.

33 Ro. 6,23; Ro. 1,18-32.

34 1Pe. 1,3-4; Jn. 3,16; Ro. 5,21; Col. 2,13; Jn. 14,2-3.

35 2Co. 5,19-20; Ro. 5, 10-11; Ef. 2,14-16; Col. 1,20-21.

36 1Jn. 2,1-2; Hb. 7,25; Tit. 2,14; 1Pe. 1,18-19.

37 1Co. 1,30.

38 Jn. 3,16; 11,25-26; Fts. 13,39; Ro. 3,21-22; 5,1; 8,33; Ga.2,16.

39 Jn. 3,5-6; Tit. 3,5; 1Pe. 1,23.

40 2Co. 5,17; Ro. 6,4; 6,11-13; Ef. 4,22-24.

41 Fil. 3,12-14.

42 Ef. 4,13; Fil. 1,6.

43 1Tes. 4,3 i 7; 2Co. 7,1; 1Pe. 1,2,15,16.

44 Ro. 8,17 i 30; Jn. 14,3; Ap. 19,7-8; 1Co. 15,43-44.

45 Hb. 7,25; Ef. 4,30.

46 1Ti. 4,1; 2Tes. 2,3; 1Jn. 2,19; 2Ti. 2,19.

47 Ro. 8,35-39; Jn. 10,27-29; 2Ti. 1,12.

48 Mt. 16,18.

49 Ef. 1,22-23; 5,23; Col. 1,18.

50 Fts. 2,41; Ro. 6,4; Ef. 5,5.

51 Fts. 14,23; 1Co. 12,27-28; Ef. 4,11-12; 1Ti. 3,1-13.

52 1Pe. 2,9-10; 4,10-11.

53 Mt. 28,17; 1Co. 14,23-25; Jn. 4,24; Fts. 2,46-47.

54 Mt. 28,19-20; 1Co. 1,21; Tit. 1,3; 1Ti. 4,2; 1Pe. 2,9-10; Fts. 4, 32-33.

55 Mt. 28,20; Col. 3,16; Ga. 6,6; 2Ti. 2,15.

56 Fts. 2,44; 4,32; Hb. 13,1; 10,25; 1Co. 1,9; Mt. 18,20.

57 Hb. 13,17; Ro. 12,7; Ga. 5,13; Mt. 25,34-40.

58 Llc. 11,42; 2Co. 9,7-8; Llc. 21,2; Dt. 16,16-17; Ro. 15,26-27.

59 Mt. 28,19-20; Fts. 9,31; Ef. 3, 17-21; 4,11-12; Ro. 12,6; 1Pe. 4,10.

60 Mt. 28,19; Mr. 16,16; Fts. 2,38; 8,12; 9,18; 10,47; 16,33; 18,8; Ro. 6,3-4; Ga. 3,27.

61 Mt. 26,26-29; Mr. 14,22-25; Llc. 22,19-20; 1Co. 11,23-26.

62 Fts. 10,27; 1Co. 16,2.

63 2Pe. 3,3-13; 1Tes. 5,2; Mt. 24,27; Fts. 1,11; 1Co. 15,23; 1Tes. 4,16.

64 Fts. 24,25; Hb. 9,27-28.

65 Mt. 25,31-46; 2Tes. 1,3-10; 2Pe. 2,4-9; 3,7; 1Jn. 4,17.

CONFESIÓN DE FE (Castellano)

A. LAS ESCRITURAS

Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados;1 que tiene a Dios por autor, por objeto, la salvación, y por contenido, la verdad sin mezcla de error;2 que revela los principios conforme a los cuals Dios nos juzgará;3 y que constituye la norma suprema sobre las conductas, creencias y opiniones de los hombres.4

B. DIOS VERDADERO

Creemos que, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, hay un único Dios, vive y verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo el que en ellos hay, con existencia propia, o sea, no creado.5 Dios, según su propia naturaleza, es eterno, omnisciente, omnipresente y omnipotente.6 Dios es amor, es justo y es santo, un sol Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,7 coeternos e iguales en perfección divina, pero con diferentes cometidos en la redención de la humanidad, y perfectamente unidos en un solo ser.8

Dios el Padre

Dios, como Padre, reina con cuidado providencial en su universo, en sus criaturas y en la historia humana, según los propósitos de su gracia. Dios es verdaderamente Paro de todos aquellos quienes llegan a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús.9

Dios el Hijo

Cristo es el Hijo eterno de Dios.10 En su encarnación como Jesús de Nazaret fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la virgen Maria.11 Jesús reveló y cumplió plenamente la voluntad del Padre.12 Se hizo completamente hombre, más bien nunca cometió pecado.13 Honró la ley divina con su obediencia personal,14 y con su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre.15 Fue levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado16 y apareció a sus discípulos como la persona que estaba con ellos antes de ser crucificado.17 Ascendió a los cielos18 y ahora está exaltado a la derecha de Dios el Padre,19 siendo el único Mediador entre Dios y los hombres,20 puesto que tiene naturaleza divina y humana.21 Jesucristo volverá con poder y gloria para juzgar en el mundo y para finalizar su misión redentora;22 mientras tanto vive en todos los creyentes como Señor y Salvador.23

Dios el Espíritu Santo

El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios.24 Él inspiró a unos santos hombres de la antigüedad porque escribieran las Escrituras.25 Él capacita a los hombres porque entiendan la verdad, convence de pecado, de justicia y de juicio. Llamamiento a los hombres porque acudan al Salvador, efectúa la regeneración y exalta al Cristo.26 El Espíritu Santo conforta a los creyentes y los otorga los dones espirituales con los cuales la iglesia es edificada. Preserva al creyente hasta el día de la redención. Su presencia en el cristiano garantiza que Dios conducirá al creyente hacia la madurez espiritual. Ilumina y da poder al creyente y en la Iglesia en la adoración, la evangelización y el servicio.27

C. EL PECADO DEL HOMBRE

Creemos que, según las Escrituras, el hombre fue creado a imagen y parecido de Dios a quien tiene que obedecer.28 Pero nuestros primeros padres (Adam y Eva) pecaron desobedeciendo a Dios, quedando sometidos o expuestos al juicio divino.29 El pecado produce la separación entre Dios y el hombre y arrastra a este hacia la condenación,30 sin que pueda llegar a la salvación por sus propios méritos, ni por sus propias obras.31

D. LA SALVACIÓN

Creemos que, según las Escrituras, la salvación significa pasar de muerto a vida;32 es decir, pasar de estar espiritualmente muerto y condenado debido al pecado,33 a tener vida: Una nueva vida eterna con CRISTO, primero aquí en la tierra y, después de la muerte física, en los lugares celestiales.34 La salvación supone la reconciliación con Dios,35 y se obtiene mediante el arrepentimiento sincero y la fe (genuina o auténtica) en el Señor Jesucristo y en su obra redentora y *intercessora.36 En su sentido más amplio, la salvación comprende la justificación, la regeneración, la santificación y la glorificación.37

Justificación

Creemos que la justificación es un acto de Dios y un estado del cristiano. En el instante que el pecador arrepentido acepta por la fe la gracia divina, que nos es oferta en la expiación vicaria de Jesucristo en la cruz, pasa a estar justificado, es decir, es declarado justo ante Dios y liberado de su ira y de la condenación eterna, que por su injusticia merecía, recibiendo en su lugar los beneficios de la salvación obtenida por Jesucristo.38

Regeneración

La regeneración es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús que se produce por obra del Espíritu Santo,39 y constituye el comienzo de una vida nueva caracterizada por la obediencia al Evangelio y los frutos del arrepentimiento y la fe.40

Santificación

La santificación es un proceso que empieza con la regeneración y concluye en la glorificación.41 Mediante la santificación, los creyentes van siendo perfeccionados por el Espíritu Santo siguiendo el modelo de Cristo,42 y son capacidades para hacer la voluntad de Dios, conforme a los propósitos divinos.43

Glorificación

La glorificación es la culminación de la salvación y la participación de la gloria eterna de Cristo: un estado dichoso, final y permanente de los redimidos.44

E.- LA PERSEVERANCIA DE LOS SANTS O VERDADEROS CREYENTES

Creemos que, según las Escrituras, los redimidos en Cristo, o sea los nacidos del Espíritu, no apostataran de la fe, sino que perseverarán hasta el fin.45 Esto distingue a los verdaderos creyentes de aquellos que superficialmente hacen profesión de fe;46 pues los cristianos auténticos son guardados por Dios y nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús.47

F.- UNA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

Creemos que, según las Escrituras, la Iglesia fue fundada por Jesucristo,48 que es la cabeza de la Iglesia.49 Que cada iglesia local está formada por quien públicamente han confesado a Jesucristo como su Salvador y Señor, dando testimonio de su fe en Él y manifestando su compromiso con la propia iglesia por medio del bautismo.50

Que las iglesias locales son cuidadas y dirigidas por el CRISTO (ninguno de la Iglesia) a través de sus miembros, siendo estos capacidades, según los dones espirituales, como pastores, maestros, diáconos, etc., para la edificación del Cuerpo de Cristo.51

Que la administración de cada iglesia es responsabilidad de todos y cada uno de sus miembros.52

Que las finalidades de la Iglesia son la adoración a Dios,53 la proclamación del Evangelio,54 la enseñanza de las Escrituras,55 la comunión de sus miembros,56 y el servicio a los otros.57

Y que los medios con que cuentan las iglesias para el cumplimiento de sus finalidades son tanto materiales como espirituales: los materiales58 vienen mayormente de las ofrendas de los miembros (diezmos y ofrendas); y los espirituales están constituidos por la gracia de Dios, la presencia de Cristo y los dones del Espíritu Santo.59

G.- EL BAUTISMO CRISTIANO Y LA CENA DEL SEÑOR

Creemos que, según las Escrituras, las dos únicas ordenanzas dadas por Cristo en la Iglesia son el bautismo y la cena del Señor:

1 El Bautismo. Creemos que, según las Escrituras, el Bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sólo se tiene que administrar a quien ya profese fe personal y genuina en JESUCRISTO, y se practica por inmersión en agua para simbolizar la muerte a la vieja naturaleza o vieja vida y la regeneración interior hacia una nueva vida en comunión con el Cristo y con la Iglesia. El Bautismo es un requisito para participar de la cena del Señor y de los derechos y obligaciones como miembro de la Iglesia.60

2 La Cena del Señor. Creemos aun así que, según las Escrituras, la institución de la Cena del Señor es la otra ordenanza que tienen que practicar los miembros de la iglesia, después de un detenido examen de conciencia y arrepentimiento si se tercia, tomando pan y vino después de dar gracias a Dios. El pan y el vino no imparten gracia, sino que simbolizan o representan el cuerpo y la sangre del CRISTO, entregado y derramada respectivamente para la remisión de los pecados de toda la humanidad. La celebración de la Santa Cena constituye un testimonio de fe, y un acto de proclamación de la muerte redentora y de la resurrección gloriosa del SEÑOR hasta su segunda venida.61

H.- EL DÍA DEL SEÑOR

Creemos que, según las Escrituras, cada primer día de la semana debemos de congregarnos para dar culto a Dios, proclamando y celebrando la resurrección del Cristo.62

I. EL JUICIO Y DESTINO ETERNOS

Creemos que, según las Escrituras, Cristo regresará a la tierra de una manera imprevista, personal y visible en gloria63 y que, seguidamente, habrá un juicio final.64 Y el SEÑOR pondrá a unos a su derecha, porque disfruten en el cielo de la gloria celestial, y a otros, a su izquierda para condenación eterna en el infierno.65

Anuncios

Un comentario sobre “Què creiem/Qué creemos

Agrega el tuyo

  1. Muchas gracias por tu trabajo.
    Eres una bendicion enorme para la vida de muchas personas y para la mia en especial.
    Es un gozo ver tu crecimiento y disfrutarlo estando a tu lado.
    Ánimo y que Dios te siga bendiciendo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: